Prednášky, vzdelávanie

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími...
V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty...
22. novembra v Bratislave a 27. novembra v Košiciach sa uskutočnila konferencia Škola 2018/2019, ktorej organizátorom bola spoločnosť RAABE.  Mottom konferencie bolo: Pripraviť sa! Pozor! Zmeny!  Tematické oblasti boli zamerané na personálne riadenie, medziľudské vzťahy a...
Účel prevencie školskej a rovesníckej mediácie -  aj táto téma zaznela na Koordinačnom stretnutí participujúcich subjektov k problematike ochrany detí pred násilím, ktoré pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.  Na pozvanie...
" V škole vnímame kritické myslenie ako stratégiu uchopenia poznávania. Človek sa prostredníctvom kritického myslenia učí zaobchádzať s informáciami. Je dôležité, aby žiaci vedeli hľadať a filtrovať informácie, budovať si argumenty, či presvedčivo komunikovať. Pri príprave na viacsmernú diskusiu...
  Seminár o školskej a rovesníckej mediácii pre špeciálnych pedagógov v pôsobnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej ulici v Bratislave zorganizovala dňa 15. marca 2018 Komora mediátorov.  Školy plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných...
Téma školskej a rovesníckej mediácie zaznela v rámci seminára dvoch skupín študentov Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA v Prahe.  Obsahovo sme sa v téme zamerali na prácu s emóciami v konflikte, na čítanie verbálnych aj neverbálnych prejavov v napätej situácii. Venovali sme sa...
V dňoch 27. až 28. 10. sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Mediace 2017 v Olomouci. Usporiadateľom bola právnická fakulta Univerzity Palackého s podporou partnerov a pod záštitou ministra spravodlivosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. Cieľom konferencie bola interdisciplinárna reflexia...
V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií bola aj školská a rovesnícka...
  28.júna navštívili ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách budúci prváci. V prváckej triede mali možnosť vyskúšať si, aké to je, byť prvákom. Sprevádzali ich žiaci vyšších ročníkov. Ich rodičia zatiaľ trávili čas na pripravenej prednáške k téme Spolupráca rodiny a školy. Hovorili sme o zmenách,...
  17. júna sa uskutočnila 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy, ktorú otvoril predseda správnej rady KRSŠ a riaditeľ Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.  Jednou z tém konferencie bola aj Školská a rovesnícka mediácia....
10. apríla 2017 sa v Európskom dome v Prahe konala záverečná konferencia k projektu Mediace ve škole, ktorá bola súčasťou projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.  Prítomným účastníkom konferencie (lektorom, mediátorom,...
Mladí ľudia vedia niekedy veľmi citlivo rozlišovať medzi tým, čo chceme počuť, hoci to neladí s ich predstavami a našou snahou poznať ich úprimný názor, hoci nie vždy korešponduje s našimi predstavami. Skúsený lektor rovesníckej mediácie nehodnotí ich pocity, nálady, ale ponecháva ich dozrieť...
28. marca v kongresovom centre Černá louka v Ostrave sa konala konferencia Mediace ve škole, kde boli predstavené skúsenosti so zavádzania mediácie a peer mediácie do prostredia 10 škôl v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. V programe bola predstavená mediácia v kontexte stratégie boja proti...
Veľké upratovanie - Ako vyhrať nad ne (poriadkom) v škole bol názov odbornej konferencii spoločnosti Raabe Slovensko. Konferencia bola určená riaditeľom, a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manžérske...
VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016".Garantkou konferencie bola doc. PhDr....
Aké máte pocity pri konflikte? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi kolegami? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi študentami? Aké môžu byť príčiny konfliktov medzi vychovávateĺom a rodičom?   Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede v úzkom kruhu veľmi príjemných...
Malá škola veľkého škôlkara - je názov podujatia ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, kde škola víta vo svojich priestoroch nielen budúcich prvákov, ale aj ich rodičov. Kým predškolákom, ktorí v novom školskom roku budú navštevovať túto školu, sa venujú piataci (patronátne triedy) a pani...
V dňoch 15. a 16. novembra vo Zvolene na kongrese Komenium Forum medzi hlavnými referátmi odznela aj téma školskej mediácie.  Spoločenská zodpovednosť škôl je veľká. Nároky kladené na jej lídrov a učiteľov narážajú na bariéry, ktoré sa prejavia najzraniteľnejšie v medziľudských...
V dňoch 8. až 9. apríla 2016 sa konal III. ročník medzinárodnej vedekej konferencie v Modre, ktorá bola zameraná na profesionalizáciu a inštitucionalizáciu mediátorov, mediačných a probačných úradníkov a účastníkov mediácie. Cieľom konferencie bolo prezentovanie...
Záznamy: 1 - 20 zo 25
1 | 2 >>

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Video: Aj my máme čo povedať - rovesnícki mediátori Snina

Odporúčame - Direktor - Školská mediácia (Wolters Kluwer SR)

Kontakt

Dušana Bieleszová bieleszova@gmail.com